جزوه کامل کمپرسورهای گریز از مرکز

جزوه کامل کمپرسورهای گریز از مرکز

دانلود جزوه کامل کمپرسورهای گریز از مرکز

کمپرسورهای گریز از مرکز
رفتارگازها
طبقه بندی کمپرسورها
کمپرسورهای جنبشی (اصول کارانواع قطعات ساختمان)
طبقه بندی کمپرسورهای گریز از مرکز
ساختمان مکانیکی کمپرسورهای گریز از مرکز
نیروهای داخلی و مکانیزم های کنترل انها
سیستم های خنک کاری
انواع سیستم های اب بندی کمپرسورهای گریز از مرکز
یاتاقان های کمپرسورهای گریز از مرکز
روغن و سیستم های روغن
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6000 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

 

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

مقدمه

تعاریف

مقدمه ای بر رفتارگازها

طبقه بندی کمپرسورها

کمپرسورهای جنبشی(اصول کار,انواع ,قطعات, ساختمان)

طبقه بندی کمپرسورهای گریز از مرکز

ساختمان مکانیکی کمپرسورهای گریز از مرکز

نیروهای داخلی و مکانیزم های کنترل انها

سیستم های خنک کاری

انواع سیستم های اب بندی کمپرسورهای گریز از مرکز

یاتاقان های کمپرسورهای گریز از مرکز

روغن و سیستم های روغنکاری

مسائل عملیاتی کمپرسورهای گریز از مرکز

سیستم کنترل اتوماتیک کمپرسورهای گریز از مرکزهوای فشرده

سیستم های نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای گریز از مرکز

کاربردهاواهداف انالیزارتعاشات

تعمیرات کمپرسورهای گریز از مرکز

عیب یابی و رفع معایب روتین کمپرسورهای گریز از مرکز

Screw Compressors  مقدمه ای برشناخت و اصول کارکمپرسورهای پیچی

دانلود جزوه کامل کمپرسورهای گریز از مرکز