آپلود عکس ویکی بوکز

ویکی بوکز

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی که مظمئنا نقشی طلایی در موفقیت شما عزیزان خواهند داشت هرگز از دست ندهید این گنجینه نفیس رو!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

هنرستان بهیاری
ورودی دبیرستان
دبیرستان بهیاری
هنرستان بهورزی
دانش آموزان بهیاری
کمک بهیاری
کمک پرستاری
آزمون استخدامی
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل
نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی که مظمئنا نقشی طلایی در موفقیت شما عزیزان خواهند داشت هرگز از دست ندهید این گنجینه نفیس رو!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

هنرستان بهیاری
ورودی دبیرستان
دبیرستان بهیاری
هنرستان بهورزی
دانش آموزان بهیاری
کمک بهیاری
کمک پرستاری
آزمون استخدامی
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6741 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 460
کلید طلایی ورود به هنرستان بهیاری دانش آموزان دبیرستان پایه نهم و دهم اینجاست و با کمی اراده در دستان پرتوان شماست و در نهایت مرکب تو در راه رسیدن به هدفت اراده و دقت شماست همانا کلید طلایی در دستت امید و قوت قلب استمرار اراده و تلاشت تا هدفته اینجاست که باورته که کلید دستت واقعیه!!!!!!
تضمین مجموعه از جهت جزوات عالی و سوالات پرتکرار و کارسازو کارآمداین گنجینه نفیبس هست که در اختیارتون قرار دادیم.انشاالله موفق و موئد باشید.
ضمنا سوالات مناسب کمک بهیاری کمک پرستاری و بهورزی نیز میباشند.

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی که مظمئنا نقشی طلایی در موفقیت شما عزیزان خواهند داشت هرگز از دست ندهید این گنجینه نفیس رو!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

هنرستان بهیاری
ورودی دبیرستان
دبیرستان بهیاری
هنرستان بهورزی
دانش آموزان بهیاری
کمک بهیاری
کمک پرستاری
آزمون استخدامی
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6741 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 460
کلید طلایی ورود به هنرستان بهیاری دانش آموزان دبیرستان پایه نهم و دهم اینجاست و با کمی اراده در دستان پرتوان شماست و در نهایت مرکب تو در راه رسیدن به هدفت اراده و دقت شماست همانا کلید طلایی در دستت امید و قوت قلب استمرار اراده و تلاشت تا هدفته اینجاست که باورته که کلید دستت واقعیه!!!!!!
تضمین مجموعه از جهت جزوات عالی و سوالات پرتکرار و کارسازو کارآمداین گنجینه نفیبس هست که در اختیارتون قرار دادیم.انشاالله موفق و موئد باشید.
ضمنا سوالات مناسب کمک بهیاری کمک پرستاری و بهورزی نیز میباشند.

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

pdf
حجم فایل 6741 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 460
کلید طلایی ورود به هنرستان بهیاری دانش آموزان دبیرستان پایه نهم و دهم اینجاست و با کمی اراده در دستان پرتوان شماست و در نهایت مرکب تو در راه رسیدن به هدفت اراده و دقت شماست همانا کلید طلایی در دستت امید و قوت قلب استمرار اراده و تلاشت تا هدفته اینجاست که باورته که کلید دستت واقعیه!!!!!!
تضمین مجموعه از جهت جزوات عالی و سوالات پرتکرار و کارسازو کارآمداین گنجینه نفیبس هست که در اختیارتون قرار دادیم.انشاالله موفق و موئد باشید.
ضمنا سوالات مناسب کمک بهیاری کمک پرستاری و بهورزی نیز میباشند.

دانلود نمونه سوالات تضمین شده بهیاری بهمراه جزوات طلایی

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ

ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

دانلود ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ (ﺑﺘﺎ)
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ
حسابداری
بورس
پروپوزال بورس
پروپوزال ارشد حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل rar
حجم فایل 2233 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان       ﺻﻔﺤﻪ  
ﭼﻜﻴﺪه.................................................................................................................................................1  
ﻓﺼﻞ اول: ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ..............................................................................................................................2  
  3.....................................................................................................................................................ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-1
2-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ..................................................................................................4  
3-1 ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ....................................................................................................................5  
  6......................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف 4-1
  6 ................................................................................................................... ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺪف 1-4-1   
  6 ................................................................................................................. ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻋﻲ اﻫﺪاف 2-4-1   
  7....................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺆاﻻت 5-1
  7................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی 6-1
7-1 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ.............................................................................................................................8  
  8..................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی 8-1
  9..................................................................................................................................ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ 1-8-1   
  9...................................................................................................................................واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 2-8-1   
9-1 ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدن و ﻧﻮآوری ﭘﮋوﻫﺶ......................................................................................................9  
9..................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻠﻤﺮوی 10-1ح
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان       ﺻﻔﺤﻪ  
  9.............................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﻠﻤﺮو 1-10-1   
  9..................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮو 2-10-1   
  10.................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮو 3-10-1   
  10......................................................................................................................................ﺗﺤﻘﻴﻖ روش 11-1
12-1 اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن........................................................................10  
13-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی.......................................................................................................................11  
14-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ..........................................................................................................................12  
  13.....................................................................................................................................ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ 15-1
ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ....................................................................................................14  
  15...................................................................................................................................................ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-2
2-2 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ...............................................................................................................................16  
  20.........................................................................................................................................ﻣﺎﻟﻲ رﻳﺴﻚ 3-2
  21........................................................................................................................ﻣﺎﻟﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ 1-3-2   
  22........................................................................................................................ﻣﺎﻟﻲ رﻳﺴﻚ اﻧﻮاع 2-3-2   
4-2 روشﻫﺎی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ اوراق ﺑﻬﺎدار...............................................................................................26  
   1-4-2 روش ﭘﺮﺗﻔﻮی ﻳﺎ ﺗﺌﻮری ﮔﺸﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ.......................................................................................26ط
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان                                                                                                       .      ﺻﻔﺤﻪ   
   2-4-2 روش اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎدی.......................................................................................27  
   3-4-2 روش ﻧﻤﻮداری ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ..................................................................................28  
5-2 ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری.....................................................................................................28  
  29...............................................................................................................................ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی 1-5-2   
  29.......................................................................................................................رﻳﺴﻚ ﺑﺪون ﺑﺎزده 2-5-2   
  29.........................................................................................................................................رﻳﺴﻚ 3-5-2   
  29................................................................................................................ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ رﻳﺴﻚ 4-5-2   
  30.....................................................................................................................ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ رﻳﺴﻚ 5-5-2   
  30.....................................................................................................................................ﺑﺘﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر 6-5-2   
  30.................................................................................................................................ﺑﺎزار رﻳﺴﻚ 7-5-2   
   8-5-2 ﻣﺪل ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای......................................................................................31  
  31............................................................................................................................ﻛﺎرا ﺑﺎزار ﻧﻈﺮﻳﻪ 9-5-2   
   10-5-2 اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزار ﻛﺎرا...........................................................................................................32    
  32.........................................................................................................ﻛﺎرا ﺑﺎزار ﻗﻮی ﺷﻜﻞ 1-10-5-2      
      2-10-5-2 ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻮی ﺑﺎزار ﻛﺎرا.................................................................................................33  
  33.....................................................................................................ﻛﺎرا ﺑﺎزار ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻜﻞ 3-10-5-2      ی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان    ﺻﻔﺤﻪ    
6-2 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻟﻲ........................................................33  
  34.................................................................................................................................ﻛﻼن ﻋﻮاﻣﻞ 1-6-2   
      1-1-6-2 ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎی دوﻟﺖ.......................................................................................34  
  34.................................................................................................اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ 2-1-6-2      
  35..................................................................................................................ﺻﻨﻌﺖ وﺿﻌﻴﺖ 3-1-6-2      
      4-1-6-2 ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و دورانﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺎﻟﻲ......................................................................35  
  36..................................................................................................................................ﺧﺮد ﻋﻮاﻣﻞ 2-6-2   
      1-2-6-2 ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻛﺸﺶ ﻛﺎﻻی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺷﺮﻛﺖ.......................................................................36  
      2-2-6-2 ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ...................................................................................36  
      3-2-6-2 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ...................................................................................37  
      4-2-6-2 ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻪ ﺧﺎرج، وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ...................38  
  38......................................................................................................................ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ 3-6-2   
  38..................................................................................................................رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ 1-3-6-2      
  38......................................................................................................................رﻳﺴﻚ ادراک 2-3-6-2      
  41.........................................................................................................اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزده ﻧﺮخ 3-3-6-2      
      4-3-6-2 ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران.......................................................................41ک
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان      ﺻﻔﺤﻪ  
7-2 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ..................................................................................................................41  
   1-7-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر........................................................................................41  
   2-7-2 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر.....................................................................................44  
  49.......................................................................................................................................ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ 8-2
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ................................................................................................................50  
  51...................................................................................................................................................ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-3
  52........................................................................................................................................ﺗﺤﻘﻴﻖ روش 2-3
  52.....................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﻠﻤﺮو 3-3
  53................................................................................................................................زﻣﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮو 1-3-3   
  53..........................................................................................................................ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻗﻠﻤﺮو 2-3-3   
  53................................................................................................................................ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﻠﻤﺮو 3-3-3   
4-3 روش ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت...................................................................................................................53  
  53..............................................................................................................اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری اﺑﺰار 1-4-3   
  54.............................................................................................................اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوری ﺷﻴﻮه 2-4-3   
   3-4-3 رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر دادهﻫﺎ...................................................................................................................54  
5-3 ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری...........................................................................................................................54ل
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان      ﺻﻔﺤﻪ  
6-3 اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﭘﮋوﻫﺶ......................................................................................................................55  
  56...................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻫﺪف 1-6-3   
  56..................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻋﻲ اﻫﺪاف 2-6-3   
  56..................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺆاﻻت 7-3
  57..............................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی 8-3
  57........................................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل 9-3
  58..............................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی 10-3
  58..............................................................................................................................ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ 1-10-3   
  60..............................................................................................................................واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 2-10-3   
11-3 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ.............................................................................................................61  
  62..............................................................................................................................ﻃﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ 1-11-3   
62......................................................................................................ﻃﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی 2-11-3   
   63...........................................................................................................................ﻣﻮﺟﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ 3-11-3   
  65..............................................................................................................................ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ 4-11-3   
  67................................................................................................................ﭘﻨﺠﺮهای ﻓﻮرﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ 5-11-3   
69................................................................................................................ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ 6-11-3   م
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان      ﺻﻔﺤﻪ  
  73...............................................................................................................ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ 7-11-3   
   8-11-3 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ..............................................................................................75  
   9-11-3 ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ.....................................................................................76  
  77.....................................................................................................................................ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ 12-3
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ............................................................................................................78  
  79...................................................................................................................................................ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-4
2-4 روشﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت....................................................................................................81  
3-4 ﺗﺸﺮﻳﺢ روشﻫﺎی آﻣﺎری ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ.................................................................81  
  82........................................................................................................................................ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آﻣﺎر 4-4
5-4 آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ...................................................................................................................87  
  88........................................................................................................................اول ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن 1-5-4   
  88........................................................................................................................دوم ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن 2-5-4   
  89.......................................................................................................................ﺳﻮم ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن 3-5-4  
  89....................................................................................................................ﭼﻬﺎرم ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن 4-5-4   
  91.......................................................................................................................................ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ 6-4
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺧﻼﺻﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ.............................................................................................92ن
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
ﻋﻨﻮان       ﺻﻔﺤﻪ  
  93...................................................................................................................................................ﻣﻘﺪﻣﻪ 1-5
2-5 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ................................................................................................94  
  94.........................................................................................................................اول ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 1-2-5   
  95.........................................................................................................................دوم ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 2-2-5   
  95........................................................................................................................ﺳﻮم ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 3-2-5   
  96.....................................................................................................................ﭼﻬﺎرم ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 4-2-5   
  97.......................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی 3-5
  97..............................................................................................................................ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات 4-5
   1-4-5 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻨﺘﺞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ.............................................................................................97  
  98...............................................................................................................ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎﻳﺮ 2-4-5   
  99.......................................................................................................................................ﻓﺼﻞ ﺧﻼﺻﻪ 5-5
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ ..................................................................................................................................................100  
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ.............................................................................................................................................105  
ﭼﻜﻴﺪه (اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ)......................................................................................................................................110  
  س
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول  
ﻋﻨﻮان    ﺻﻔﺤﻪ  
ﺟﺪول 1-2 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه.......................................................................................47  
ﺟﺪول 1-4 ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ...............................................................................................80  
ﺟﺪول 2-4 اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ........................................................................................................83  
ﺟﺪول3-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن در دورهﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن...........................................................................89  
ﺟﺪول 4-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن در دورهﻫﺎی ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎن.........................................................................90  
  ع
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و اﺷﻜﺎل  
ﻋﻨﻮان      ﺻﻔﺤﻪ  
ﺷﻜﻞ 1-1 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ......................................................................................................................8  
ﺷﻜﻞ 1-3 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ..............................................................................................................65  
ﺷﻜﻞ 2-3 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ ﺳﺮی....................................................................................................67  
ﺷﻜﻞ 3-3 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ ﭘﻨﺠﺮهای............................................................................................69  
ﺷﻜﻞ 4-3 ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ...............................................................................................71  
ﺷﻜﻞ 5-3 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﻪ زﻣﺎن- ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ (زﻣﺎن – ﻣﻘﻴﺎس) در ﺳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ، ﻓﻮرﻳﻪ و ﻓﻮرﻳﻪ ﭘﻨﺠﺮهای .........72١
ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)
 
ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻓﻮق در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدارﺗﻬﺮان در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﻲ 1387 اﻟﻲ 1392 ﻣﻲﭘﺮدازد.  
در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ؛ زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌﻲ از رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎری در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ وﺑﺎزده اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرپ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  او ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪل CAPM) ﻣﺪلﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای)  ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎزده اوراق ﺑﻬﺎدار راﺑﻄﻪی ﺧﻄﻲ ﺳﺎده وﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮ اﺳﺎس واراﻳﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ دورهﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن و ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ وﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در دورهﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن و ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎن را ﺑﺎ روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺟﻚ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ (DWT) و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻚ داﺑﺸﻴﺰ4 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار MATLAB ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮده، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ، ازﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ.  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎزده در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن دراﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دروه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻴﺰ در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎنﻣﺪت
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﻴﺎن رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎزده وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻓﻘﻂ در اﻓﻖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت 182 روزه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﻣﻴﺎن رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲرﺳﺪ.   
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی: رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ، ﺷﺎﺧﺺ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ (ﺑﺘﺎ)، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ  
    
 
ﻓﺼﻞ اول  
 ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ 1 -1  
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوری و ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.  ﺑﺮایاﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮه ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺴﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎ را در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.  ﭘﺲ ﺑﻮرس از ﻳﻚ ﻃﺮفﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮق ﻣﻲدﻫﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﺑﺮآورده ﻣﻲﻛﻨﺪ. (ﺷﻔﻴﻊزاده، ﻋﻠﻲ،1375)  
اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار از رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزده و ﺳﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران رﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰ ازورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ و رﻳﺴﻚ وﺟﻮد دارد ﻳﺎ اﻓﻖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮد و اﺻﻞﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺎن ﻫﺴﺖ، اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در آن رﻳﺴﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ؟ رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ، ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎ
ﭘﺮﺧﻄﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻢ ﺧﻄﺮ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ و رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮد و ﺑﺎزدهﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدهیﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.  در ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزار واﺟﺪ اﻃﻼﻋﺎتﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎزده ﺑﺎﻻ ﻫﻤﻮاره رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮارهﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار
ﻫﻤﻮاره دو ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده را در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻤﻮاره دارای دو ﻣﺆﻟﻔﻪی رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزدﻫﻲﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﻳﻦ دو، ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ (اﺑﺰری و ﻫﻤﻜﺎران، 1386).٤
از ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ، ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺷﺮﻛﺖ، ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.  در ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦﺑﺎزده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺤﻤﻞرﻳﺴﻚ را ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻣﺎ ﺑﻪ ازاﺋﻲ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ازا ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺑﺎزده ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده از ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای دارد. (ﺷﻔﻴﻊزاده، ﻋﻠﻲ،1375)  
اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده و ﻓﻘﺪان اﻟﮕﻮی ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﻫﻞ ﻓﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانزﻳﺎدی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ، ﺑﻌﻼوه ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک دﻳﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪی اﺧﻴﺮﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدی از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﺘﻮن درﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﮕﻮی رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزدهاﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرساوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﺟﻚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.  
 
2 -1 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  
در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻳﺴﻚ و ﺑﺎزده اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رﻳﺴﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ؛ زﻳﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﻌﻲ از رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ (ﻓﻴﺸﺮ و ﺟﺮدن
،
1991).  رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی در ﺑﺎزده اوراق در اﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺎزار از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در دورﻧﻤﺎی ﻛﻠﻲ ﺗﺠﺎرت اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻌﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻲﺷﻮد.  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزدهﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺖ.  رﻳﺴﻚ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﻚ رﻳﺴﻚ اﺿﺎﻓﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺻﺮﻓﻲﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﻴﺪن در اوراق ﺑﻬﺎدار و اﻳﺠﺎد ﺳﺒﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی
ﻛﺎﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد.  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎن و ﻛﻢ...

دانلود ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی داروﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻚ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎزده)

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره
مبانی نظری و پیشینه با موضوع خود پنداره
خود پنداره
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

 مبانی خودپنداره
مفهوم و تعاریف خودپنداره
 انواع خودپنداره
خود پنداره پایه
خود پنداره گذرا
خود پنداره اجتماعی
خود پنداره آرمانی
 رشد خود پنداره
رشد خود پنداره جسمانی
رشد خود پنداره روانی
رشد خود پنداره اجتماعی
رشد خود پنداره پایه
رشد خود پنداره آرمانی
 عوامل موثر بر شکل گیری خود پنداره
خودپنداره تحصیلی
تغییر خودپنداره تحصیلی
رابطه خودپنداره و پیشرفت تحصیلی
خود پنداره و سازگاری اجتماعی
فاوت خود پنداری و عزت نفس
سازگاری اجتماعی
 انواع سازگاری
سازگاری فردی
سازگاری خانوادگی
سازگاری اجتماعی
سازگاری تحصیلی
خانواده و سازگاری اجتماعی
نظریه های اجتماعی شدن
چارلز هورتون کولی
نظریه جرج هربرت مید
نظریه دیوید رایزمن
 پیشینۀ پژوهش
تحقیقات مشابه در خارج از کشور
تحقیقات مشابه در داخل کشور
منابع
منابع خارجی
منابع فارسی
ضمائم
پرسشنامه استاندارد خود پنداره
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۴)
 

2-3 خودپنداره

  در پژوهش های جدید روانشناختی، خودپنداره از جمله موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته و به عنوان یک موضوع مهم در روانشناسی مطرح است. خودپنداره، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زندگی افراد می­باشد. اگر فرد توانایی­ها و استعدادهای خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی­های خود داشته باشد و به این باور برسد که می­تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد برسد، این شناخت باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف او می­شود (صادقی و خوش کردار، 1383). از نظر راجرز و کلی، مفهوم خود، نقش مهمی در یکپارچه ساختن عملکرد انسان داشته است. کمبز به نقل از کاوسیان و کدیور(1384) معتقد است که حفظ و نگهداشت خود درک شده انگیزه تمام رفتارها می­باشد.

2-3-1 مفهوم و تعاریف خودپنداره

    خودپنداره اصطلاحی نظری می­باشد که علاوه بر تعاریف، مترادف­های بسیاری را دارد. در متون روان شناختی به عناوین شمای­خود[1]، خودانگاره[2]، ادراک­خویشتن (خود­ادراکی)[3]، عزت نفس و ارزیابی به کار برده شده است. فرام به صورتی زیبا و روشن خودپنداره را تعریف کرد و بیان نمود که خودپنداره در واقع روح آگاه شده از خود می باشد. آلپورت خودپنداره را به عنوان ادراک شخص از شخصیت خود می­داند و بنابراین ماهیت خودپنداره ممکن است به این صورت تعریف شود: ادراک افراد از صفاتی که دارا هستند و نیز نظر افراد نسبت به شخصیت خودشان (ملکی تبار، 1390). به نظر بسیاری از روانشناسان، پاسخ به پرسش من کیستم همان چیزی است که خویشتن یا خودپنداره یا مفهوم خود را می سازد، و ارزیابی از پاسخ  به این پرسش، عزت نفس یا میزان  علاقه و پذیرش را نشان می­دهد. به باور بسیاری از نظریه­پردازان، خودپنداره نقش مهمی در سازگاری افراد دارند (کریم زاده و محسنی، 1384).

طبق نظر بارنز[4](1979) خود پنداره اساساً مفهومی روان شناختی است که احساسات ارزیابی و نگرش ها و توصیفی از عملکرد فرد را شامل می شود (کوبال و ماسک ،2001).

ویلی[5] (1979) عقیده دارد که خودپنداره انعکاس آیینه وار از واقعیت های موجود نیست بلکه از ارتباط خیلی نزدیک با آنچه فرد در گذشته به دست آورده و آنچه که احتمال برخورد و مواجهه با آنها را در آینده دارد ،تشکیل می شود (صادقی جهانیان ،1378).

یونگ در تعاریف به دست آمده از خودپنداره، خود را عاملی بالقوه در فرد می­داند که در برگیرنده­ی دسته­ایی از احساس­ها و اندیشه­ها، دریافت­ها و یادهایی است که از آن آگاهی داریم. راجرز معتقد است که تصویر کودک از آنچه می­خواهد باشد یا می­تواند باشد جزئی از مفهوم خود است و شکل­گیری چنین پنداره­ی بر­آمده از کنش­ورزی­های پیچیده و روز­افزون با دیگران است (همان منبع). در دیدگاه راجرز و کلی، خودپنداره نقشی مهم در یک پارچه­سازی کارکرد انسان دارد. کودک همچنان که می­بالد، تجارب بیشتری به دست می­آورد و پنداشت­های شخصی را از خود به عنوان یک فرد گسترش می­دهد. این پنداشت­ها همچنان که در پیوند با دیگران ساخته می­شود، می­تواند بر کنش و گزینش افرد نیز اثر گذارد و از این­رو روانشناسان خودپنداره را دارای ویژگی­های انگیزشی می­دانند (نعمتی، 1390). خودپنداره شامل نگرش­ها، احساسات و دانش شخص درباره توانایی­ها، مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی است. خودپنداره تمام ابعاد شناختی، ادراکی، عاطفی و رویه­های ارزیابی را دربر می­گیرد. این بعد روانی- شخصیتی بر اساس قضاوت­های قبلی، ادراکات و بازخوردهای دیگران و افراد مهم در زندگی انسان شکل می­گیرد. مفهوم و ادراک فرد از توانایی خود برای یادگیری یکی از انواع پذیرفته شده رفتار تحصیلی و عملکرد از لحاظ پیشرفت تحصیلی است (گرادی، 2005). اگر فرد توانایی­ها و استعداد­های خود را بشناسد و تلقی و برداشت مثبتی از توانایی­های خود داشته باشد و به این باور برسد که می­تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد دست یابد، این امور باعث افزایش بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف او می­شود (صادقی و خوش کردار، 1383). یکی از راه­های افزایش ادراک و خودپنداره، آموزش خویشتن شناسی علمی است که به فرد امکان می دهد با شیوه­ای منحصر به فرد به خود با جهان خارج ارتباط برقرار کند و با ادراکات دقیق­تر خودپنداره مثبت­تر داشته باشد. از دیگر راههای افزایش خودپنداره مثبت شفاف ساختن ارزش­ها است که تلاشی در جهت رشد مثبت­گرایی، هدفمندی، رفتار و نگرش هماهنگ می­باشد و در برگیرنده­ی عناصر زیر است: 1) تمرکز بر اولویت­های زندگی 2) پذیرش آنچه هست 3) دعوت به تفکر فراتر و آگاهانه­تر و پرورش اقتدار فردی (فانی و خلیفه، 1388).

 


[1] . self-schema

[2] . self image

[3] . self perception

[4].  Barenz

[5].  Vili

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خود پنداره

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

دانلود نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه

نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه

نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه

دانلود نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه

نمونه سوالات بیمه
دسته بندی بیمه
فرمت فایل zip
حجم فایل 676 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 109

نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه ان لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

دانلود نمونه سوالات اصول و کلیات بیمه با پاسخنامه

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

طرح توجیهی کارافرینی کارخانه کاشی

طرح توجیهی کارافرینی کارخانه کاشی

تمام مراحل ساخت یه کارخانه از ابتدا تا انتها

دانلود طرح توجیهی کارافرینی کارخانه کاشی

کاشی
کارخانه سرامیک
طرح توجیهی میبد هزینه ساخت
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل zip
حجم فایل 749 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173

این متن توسط یکی ازافراد شاغل در کارخانه گرداوری شده وحاصل شش ماه زحمت وتلاش وی میباشد وبسیار پرکاربرد است بخصوص برای افرادی که تازه وارد کارخانه ی شدند

دانلود طرح توجیهی کارافرینی کارخانه کاشی

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

قالب چتروم

قالب چتروم

قالب چتروم

دانلود قالب چتروم

قالب چتروم با قیمت باورنکردنی
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 799 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

قالب چتروم زیبا

دانلود قالب چتروم

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

دانلوداقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

دانلود اقدام پژوهی
 چگونه وضعیت انضباطی
 دانش آموزان
 پایه دوم راهنمایی 
 را بهبود بخشیدم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

فهرست مطالب

 

چکیده. 2

 

«مقدمه : توصیف وضعیت و تبیین مسئله». 3

 

(به گفته ی معلم ریاضی ). 4

 

شواهد 1. 5

 

از زبان دبیر زبان انگلیسی :. 7

 

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی. 10

 

یافته های علمی. 10

 

پیشینه تحقیق:. 13

 

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها:. 16

 

به شرح ذیل:. 16

 

تفسیر:. 16

 

اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها:. 18

 

گردآوری شواهد 2:. 23

 

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار:. 23

 

ارائه راه حل  های پیشنهادی وبررسی راه حل ها. 24

 

منابع. 28

 

چکیده

 

اینجانب ………….. دارای مدرک ………………، معاون آموزشی مدرسه ………. شهرستان ……… ، دارای …………… سابقه خدمت در آموزش وپرورش هستم . شاکر خداوند مهربانی هستم که لطفش را هیچ‌وقت از بنده‌اش دریغ نمی‌ورزد و افتخار می‌کنم که بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبیا و اولیای الهی باشم و نور دانش و توانایی را در این دانش‌آموزان میهن اسلامی شعله ور نمایم.

 

با نام و یاد یگانه ایزد توانا از آنجا که مسأله اخلاق و تربیت از نظر اجتماعی و آموزشی و از دیدگاه دین مبین اسلام بسیار مورد اهمیت می باشد و اینجانب نیز نسبت به این موضوع حساسیت خاص خصوصاً در زمینه ی دانش آموزان داشته ام و از آنجایی که رشته مورد تدریسم نیز دینی وعربی است که خود اخلاق و تربیت سرلوحه کارش می باشد و از جهت دیگر دانش آموزان کلاس دوم سال تحصیلی 91-92 را از این نظر ضعیف و کم انگیزه دیدم و برخی کارهای غیر هنجار از جمله تقلب در کلاس، بی انگیزگی در یادگیری و بی حوصلگی در تحمل کلاس و . . . در بین این دانش آموزان دیده می شد، بر آن شدم تا منشأ این مشکلات را پیدا کنم. و در این راه از راه های متفاوتی استفاده کردم و اقداماتی انجام دادم از جمله تهیه تعدادی عکس از وضع نامطلوب و مطلوب کلاس، گرفتن آزمون هایی در زمان وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر دانش آموزان در هر دو شرایط، نظرخواهی از همکاران و مدیریت به طریقه پرسشنامه در رابطه با این موضوع، رفتن به اردو همراه با بچه ها در جهت رفع مشکل، تشکیل جلسه شورای اولیاء و مربیان این کلاس و کمک گرفتن از والدین این بچه ها. و با توجه به شواهد موجود و وقت اندکی که در این راه در اختیار داشتم شروع به کار کردم و متأسفانه آن تغییر شگرف حاصل نشد اما تغییرات نسبی بدست آمد.

 

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی

طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی

مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد غذایی خانواده ها است از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی

طرح توجیهی
پرورش قـارچ خوراکـی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مواد پروتئینی ، یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد ، مبین ضرورت استفاده آنها در سبد غذایی خانواده ها است. از دیرباز انواع گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز‌ منبع اصلی تامین پروتئین موردنیاز انسان بوده است.

 لکن در حال حاضر ، به واسطه تغییر روش زندگی از سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره ، استفاده از گوشت قرمز بدلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش نهاده و در عوض، استفاده از مواد غذایی ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان آور نباشند مورد توجه واقع شده است. حبوبات ، سویا و قارچ خوراکی مهم ترین منابع پروتئین غیر حیوانی هستند که امروزه به طور وسیع مصرف می‌شوند. در این میان بازار مصرف قارچ خوراکی به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به رشدی را تجربه می‌کند.

 قارچ ، به علت اینکه سرشار از مواد پروتئینی ، گلوسیدی ، ویتامین‌ها و لیپیدها است می‌تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید. ضمن اینکه به واسطه سهولت پرورش قارچ های خوراکی می‌توان آنها را به صورت تازه ، خشک ، کنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.

 اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور در صنایع غذایی به شمار می‌رود، می‌تواند بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراکی به ظرفیت 50 تن در سال

 محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 سرمایه گذاری کـل: 8/889 میلیون ریال

 سهم آوردة متقاضی: 8/89 میلیون ریال

 سهم تسهیلات: 800 میلیون ریال

 دورة بازگشـت سرمایه: 26 ماه

فهرست مطالب

خـلاصــه طــرح

مقدمـه

روش تولـید

توجیه اقتصادی طرح

الف – سرمایه گذاری ثابت

ب- هزینه های جاری

ج – فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

 

دانلود طرح توجیهی پرورش قـارچ خوراکـی

۲۳ آبان ۹۸ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون

پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون

دانلود فایل پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون ، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش .


مشخصات فایل

تعداد صفحات 18
حجم 547 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی اقتصاد


توضیحات کامل

پاورپوینت ماهیت تحلیل رگرسیون  ، در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش .

 

بخشی از متن:
از آنجا که رگرسیون ابزار اصلی اقتصاد سنجی است فصل حاضر به طوراجمالی به بیان ماهیت این ابزار به شکل غیر رسمی وبطور شهودی می پردازد .
واژه رگرسیون اولین بار توسط فرانسیس گالتون معرفی شد.
تعریف تاریخی واژه رگرسیون: بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین
ارائه مقاله گالتون: وی اظهارداشت متوسط قدپسران دارای پدران بلند قد کمتر از قد پدرانشان می باشد و به نحومشابه متوسط قدپسران دارای پدران کوتاه قد نیزبیشترازپدرانشان گزارش شده است .
تحلیل رگرسیون, روشی است که جهت مطالعه روابط بین متغیرها و به ویژه برای فهم نحوه وابستگی یک متغیر با سایر متغیرهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
و...


فهرست مطالب:
چکیده
ریشه تاریخی واژه رگرسیون
تعریف نوین تحلیل رگرسیون
روابط آماری درمقایسه با  روابط دقیق ومعین
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطه علیت
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل همبستگی
اصطلاحات و نمادها
انواع رگرسیون
ماهیت و منابع داده‌ها برای تحلیل اقتصادسنجی
منابع داده ها
ماهیت داده ها
دقت دادها
خلاصه

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۳:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان

پاورپوینت انرژی خورشیدی , پاورپوینت نیروگاه خورشیدی | solar power station

پاورپوینت انرژی خورشیدی ,  پاورپوینت نیروگاه خورشیدی | solar power station

پاورپوینت انرژی خورشیدی شامل 36 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران وساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید


مشخصات فایل

تعداد صفحات 36
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی عمران و ساختمان


توضیحات کامل

 

پاورپوینت انرژی خورشیدی

پاورپوینت انرژی خورشیدی شامل 36 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران وساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.مقدمه:

انرژی حرارتی خورشیدی،به انگلیسی: (Solar thermal energy) فناوری است، که برای بهره‌برداری از انرژی حرارتی (گرما  حاصل از انرژی خورشیدی بکار برده می‌شود.

.


فهرست:

تعریف
کاربردهای صنعتی
کاربردهای نیمه‌صنعتی
کاربردهای خانگی

.

عنوان: انرژی خورشیدی

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 36 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

 

توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

۲۳ آبان ۹۸ ، ۱۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مسعود جاویدان
خرید دانگل براوو گیرنده دیجیتال موبایل تبادل لینک گن لاغری خرید مونوپاد با ضمانت ساخت وبلاگ رایگان عینک آفتابی مارک اتو موی پرو ویو prowave پاور بانک همراه فروش فانی بافت عینک ریبن اصل ساعت مچی ارزان شلوار ساپورت ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه لباس زنانه خرید گن لاغری مردانه خرید ساعت مچی کاسیو توپ هاور بال hover ball فروشگاه اینترنتی دستگیره آشپزخانه سیلیکونی ساعت دیواری فانتزی هاست لینوکس کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید کیف خرید کیف خرید لباس زنانه خرید ساعت دیواری مدرن خرید شلوارک لاغری هات شیپر - خرید شلوارک لاغری هات شیپر خرید شلوارک لاغری هات شیپر - خرید شلوارک لاغری هات شیپر گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی خرید باکس لوازم آرایش - خرید باکس لوازم آرایش فروش گوش پاکن برقی فانتوم جادویی طراحی نما دایرکتوری تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان|هوشمند |سه طرفه |اتوماتیک |پربازده تبادل لینک رایگان|هوشمند |سه طرفه |اتوماتیک |پربازده - تبادل لینک رایگان|هوشمند |سه طرفه |اتوماتیک |پربازده درج آگهی رایگان - مکانی مناسب جهت درج آگهی رایگان و ثبت آگهی به صورت ویژه وبهترین سایت نیازمندی ثبت آگهی - ثبت آگهی رایگان | درج آگهی رایگان | نیازمندی | اینترنتی | آگهی نامه نمایشگاه نفت و گاز - نمایشگاه اینترنتی نفت، گاز، پتروشیمی فروشگاه اینترنتی خرید شلوارک لاغری هات شیپر - خرید شلوارک لاغری هات شیپر گن ساعت شنی - گن ساعت شنی باکس لوازم آرایش - باکس لوازم آرایش شرکت نورپردازی گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی

تبادل لینک سه طرفه

- تبادل لینک سه طرفه - تبادل لینک - تبادل لینک هوشمند گن لاغری میس بلت خرید میناکاری خرید باکس لوازم آرایش - خرید باکس لوازم آرایش تبادل لینک خرید لیوان لنزی بیوگرافی و زندگینامه بزرگان سیستم افزایش بازدید 1100011 - افزایش بازدید با قرار دادن کد گاه خرید ساعت دیواری" target="_blank">فروشگاه خرید ساعت دیواری وبلاگ رایگان چراغ جادویی لایت آپ light up فروشگاه ساز تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان گیرنده دیجیتال موبایلفروشگاه اینترنتی تبادل لینک رایگان - . سایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینک دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدیدتبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان سایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینک تبادل لینک رایگان - . دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدیدخرید پاور بانک تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان تبادل لینک - تبادل لینک

دانلود آهنگ جدید

- دانلود آهنگ جدید سایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینک تبادل لینک سه طرفه - تبادل لینک سه طرفه اتوماتیک رایگان با همه دانلود آهنگ - دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید استاربینو - استاربینو متن آهنگ - متن آهنگ دانلود آهنگ جدید | هوادار موزیک - دانلود آهنگ جدید | هوادار موزیک دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک - دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان آپلود عکس - آپلود عکس دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید تبادل لینک رایگان - . دانلود آهنگ سایت همسریابی - بهترین سایت همسریابیتبادل لینک با سایت های پربازدید همسرگزینی - بهترین سایت همسریابی در ایران تبادل لینک همسریابی - بهترین سایت همسریابی در ایران تبادل لینک خودکار همسرگزینی - انتخاب همسر در سایت همسریابی دانلود آهنگ شاد - تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان تبادل لینک - تبادل لینک دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید

- دانلود آهنگ جدید

تبادل لینک

- تبادل لینک

تبادل لینک رایگان

- تبادل لینک رایگان تبادل لینک رایگان - .

تبادل لینک با پیج رنک 5

- تبادل لینک با پیج رنک 5 ، تبادل لینک 5سایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینکتبادل لینک سه طرفه - تبادل لینک سه طرفه اتوماتیک رایگان با همهتبادل لینک - تبادل لینک اتوماتیک دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک - دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک دانلود آهنگ های جدید - دانلود آهنگ های جدید استاربینو - استاربینو دانلود آهنگ جدید | هوادار موزیک - دانلود آهنگ جدید | هوادار موزیک متن آهنگ - متن آهنگ تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان آپلود عکس - آپلود عکس دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک - دانلود آهنگ جدید | بی باک موزیک گلدسته - ساخت گنبد-ساخت گلدسته-گلدسته سازی-مناره سازی-کاشی مسجدی پارتیشن و مبلمان اداری - فرآذین تولید کننده پارتیشن و مبلمان اداری دنیای فناوری - مقالات و اخبار روز فناوری - اخبار فناوری - موبایل ، تبلت ، لب تاپ ، گجت ها و قیمت موبایل و تبلت طراحی سایت اصفهان - مشاوره تبلیغات و برند سازی اصفهان ساخت گنبد،گنبد سازی،گلدسته سازی - سازنده گنبد ، گنبد سازی ، فروش گنبدتبادل لینک رایگان|هوشمند |سه طرفه |اتوماتیک |پربازده - تبادل لینک رایگان|هوشمند |سه طرفه |اتوماتیک |پربازده تور مشهد - تور مشهد لحظه آخری با قطار و هواپیما دانلود آهنگ های جدید | ضربان موزیک - دانلود آهنگ های جدید | ضربان موزیکگنبد سازی - گنبد سازیتبادل لینک با سایت پربازدید - تبادل لینک با سایت پربازدید فروشگاه خرید ساعت دیواری دانلود آهنگ شاد سایت همسریابی - بهترین سایت همسریابیتبادل لینک رایگان - . فروشگاه لباس و شلوار مردانه دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید وبلاگدهی - وبلاگدهی شرکت نورپردازی فروشگاه لباس و شلوار مردانه خرید آنلاین کتاب خرید اینترنتی کتاب تلویزیون شهری کفش مردانه و کفش اسپرت پسرانه خرید ساعت دیواری خرید ساعت مچی ابزار وبلاگ - ابزار وبلاگ تبادل لینک - تبادل لینکتبادل لینک - تبادل لینکخرید دانگل براووتبادل لینک رایگان - .تبادل لینک - تبادل لینکدانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدیدتبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگانسایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینک دانلود آهنگ شاد - تبادل لینک خودکار سایت همسریابی - بهترین سایت همسریابی ایرانیان تبادل لینک رایگان سايت همسريابي - بهترین سایت همسریابی در ایرانطراحی سایت اصفهان - مشاوره تبلیغات و برند سازی اصفهان هر چی بخواین در سایت ما. فقط بیایید و ببینید.تبادل لینک - تبادل لینکطراحی سایت اصفهان - مشاوره تبلیغات و برند سازی اصفهانتبادل لینک هوشمند همسريابي - انتخاب همسر در سایت همسریابی تبادل لینک سایت همسرگزینی - انتخاب همسر در سایت همسریابی دانلود آهنگ - سایت تبادل لینک رایگان - تبادل لینک رایگان - بلک لینک رایگان و با کیفیت - تبادل لینک دو طرفه - تبادل سه طرفه لینکدانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدیدتبادل لینک - تبادل لینک